Algemene leverings-,verkoop- en betalingsvoorwaarden Mediameta.com

 

Artikel 1-Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de

opdrachtgever en Mediameta.com gesloten overeenkomsten.

1.2 Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

1.3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks

mee instemt dat Mediameta.com een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als

overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Mediameta.com eerst nadat deze schriftelijk door

Mediameta.com zijn bevestigd.

1.4 Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient

hij Mediameta.com hiervan, onder vermelding van de namen van de andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen.

Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere

ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

Artikel 2-De uitvoering van de overeenkomst

2.1 Uitvoeren opdracht

Mediameta.com zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar

beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal

Mediameta.com de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door

Mediameta.com mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens of materialen.

2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers

Indien Mediameta.com op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting

slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Mediameta.com namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Gebruik toeleveranciers

Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of

namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan voor rekening en risico van de opdrachtgever, als

gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding

afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht Mediameta.com volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en

risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever,

dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de

kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de

laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Mediameta.com dient de

opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Termijn van levering

Een door Mediameta.com opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard

of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Mediameta.com is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het

ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen

de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de

wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van Mediameta.com.

2.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan

Mediameta.com te worden meegedeeld.

Artikel 3-Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele

eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Mediameta.com. Voor zover een dergelijk recht

slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Mediameta.com daartoe bevoegd.

3.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van

octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een

eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Mediameta.com te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten)

vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding

van de naam van Mediameta.com in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

3.4 Eigendom bij Mediameta.com

De in het kader van de opdracht door Mediameta.com tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen,

ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Mediameta.com, ongeacht of

deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 4-Gebruik en licentie

4.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen

ingevolge de overeenkomst met Mediameta.com, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit

betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn

er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op

het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor

het sluiten van de overeenkomst aan Mediameta.com bekend te zijn gemaakt.

4.2 Ruimer gebruik

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Mediameta.com niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer

te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt

Mediameta.com, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding

voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 230,-.

4.3 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Mediameta.com veranderingen in de voorlopige

of definitieve ontwerpen, aan te brengen.

4.4 Eigen promotie

Mediameta.com heeft de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5-Honorarium

5.1 Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Mediameta.com voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor

vergoeding in aanmerking.

5.2 Honorarium voor meerwerk

Indien Mediameta.com door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door

een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze

werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Mediameta.com gehanteerde honorarium tarieven.

5.3 Accountantsonderzoek

Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van

de opdrachtgever, heeft Mediameta.com na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door

een registeraccountant te laten controleren. Indien uit zo’n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met

de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen, zonder dat overigens

Mediameta.com enig recht verliest.

Artikel 6-Betaling

6.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door

Mediameta.com nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk

aan de wettelijke rente. Alle door Mediameta.com gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand,

waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in

verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en

kosten van rechtskundige bij stand, indien Mediameta.com als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 700,-.

6.2 Periodieke betalingen

Mediameta.com heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte

kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Tevens heeft Mediameta.com het recht om een voorschot van 30% te

vragen bij ontvangst van de opdrachtbevestiging.

6.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Mediameta.com verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening

met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Mediameta.com heeft verstrekt.

6.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of

anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en

komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 7-Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte

kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

7.2 Ontbinding overeenkomst door Mediameta.com

Indien de overeenkomst door Mediameta.com wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten

met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van

Mediameta.com redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede

beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

7.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door

Mediameta.com op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het

resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.4 Faillissement

Zowel Mediameta.com als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in

geval van faillissement of surséance van de andere partij.

7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter

beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te

vervallen.

7.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Mediameta.com bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal

de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst

kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie

maanden.

Artikel 8-Garanties en vrijwaringen

8.1 Auteursrechthebbende

Mediameta.com garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust,

zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp

De opdrachtgever vrijwaart Mediameta.com of door Mediameta.com bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle

aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Mediameta.com voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de

opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt

Artikel 9-Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid

Mediameta.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in

handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gevens/materialen.

c. fouten van door / namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

e. fouten in het ontwerp of de tekst / gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn

goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft

gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

9.2 Beperking aansprakelijkheid

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Mediameta.com, is de aansprakelijkheid van Mediameta.com voor

schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het

bedrag van € 11.345,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich

te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Mediameta.com niet aansprakelijk worden gesteld voor

schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Mediameta.com jegens elkaar een bewaarplicht met

betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10-Overige bepalingen

10.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Mediameta.com gesloten overeenkomst aan derden over te

dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

10.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen,

vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en

omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

10.3 Geheimhouding/ privacy policy

Alle door opdrachtgever verstrekte login gegevens die benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht blijven eigendom van

opdrachtgever. Mediameta.com hanteert hierin een privacy policy waarin zij garandeert zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

Mediameta.com verplicht zich bij aangaan van de overeenkomst deze met zorgvuldigheid te bewaren en niet aan derden te

verstrekken. Na beëindiging van de overeenkomst is het voor de opdrachtgever

toegestaan deze ten alle tijden te wijzigen.

10.4 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van

deze voorwaarden.

10.5 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Mediameta.com en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het

kennisnemen van geschillen tussen Internet Marketing Nederlanden de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement

waar Mediameta.com is gevestigd.

Datum: 15 april 2010

Mediameta.com

Schijndelseweg 120

5283 AG Boxtel

0411-643071